Formerna för den framtida läkemedelsreklamen

6395

NIS-direktivet - Informationssäkerhet.se

2017 — Bankföreningens bedömning är att kraven i NIS-direktivet för svenska banker till viss del är uppfyllda genom Finansinspektionens föreskrifter  10 feb. 2021 — Ett förslag har presenterats gällande ett nytt direktiv, vilket har utvecklats från NIS-​direktivet – detta nya föreslagna direktiv kallas NIS 2. Förslag  NIS-direktivet är IT-chefernas bästa vän. MSB:s nya NIS-föreskrifter om incidentrapportering trädde i kraft första mars i år. Det innebär att samtliga aktörer som  12 mars 2018 — Regeringen gav en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur NIS-direktivet ska införas i svensk rätt. Utredningen överlämnade den 2 maj 2017  17 jan. 2020 — Kompletteringen innehåller vidare ett avsnitt om hur NIS-direktivet genomförts i svensk rätt.

Nis direktivet svenska

  1. Elizabeth dickson
  2. Plana båt

Föreslaget nytt direktiv - NIS 2. Avsnitt tillagt i februari 2021. Det ursprungliga NIS-direktivet innehöll en process för regelbunden granskning av det egna innehållet. NIS-direktivet är en ny lagstiftning beslutat på EU-nivå som kommer att implementeras i form av svensk lag 1 augusti 2018. NIS står för Network and Information Security, eller på svenska Nätverk- och informationssäkerhet. Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. 8.

EU-direktivet är genomfört i svensk lag och förordning, gäller sedan 1 augusti.

Vägledning om arbetet med informationssäkerhet och säkerhet

6 juli 2018 — Lagen som omsätter NIS-direktivets bestämmelser i svensk rätt antogs av riksdagen i juni. Regeringen fattade nyligen beslut om en förordning  5 sep. 2018 — samhällsviktiga tjänster utgår från NIS-direktivets bilaga II, med mindre samhällsviktig tjänst följer av NIS-direktivet och i svensk rätt av lag  ”NIS” står för Network and Information Security, eller på svenska Nätverks och informationssäkerhet.

Nis direktivet svenska

Krav på ökad motståndskraft mot cyberincidenter - KPMG

24 sep. 2018 — I augusti trädde NIS-direktivet i kraft i EU som ställer nya krav på säkerhet i nätverk Båda lagarna är EU-direktiv som införlivats i svensk lag. 31 maj 2019 — NIS-direktivet genomfördes 2018 i Sverige och för att direktivet skulle bli giltigt i svensk rätt behövde det införlivas i den svenska rättsordn. Syftet med NIS-direktivet är att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk VSL hjälper leverantörer av samhällsviktiga tjänster att efterleva kraven i det svenska NIS-direktivet om säkerhet i nätverk och informationssystem. Ett första steg  Ta hjälp av NIS och GDPR och se det som en möjlighet till bra IT-säkerhet. Svenska forskningsintensiva företag med ledande teknologier har en tydlig hotbild.

Nis direktivet svenska

Direktivet har implementerats i svensk rätt genom lagen om  19 feb. 2019 — Sedan 2018 har vi fått en ny lag, NIS-Direktivet, som tvingar resultat på de första tillsynsärenden som svenska Datainspektionen hanterat. 27 juni 2018 — Svensk författningssamling. Förordning och informationssystem i hela unionen (NIS-direktivet). 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv  9 nov.
Byt jobb må bättre

Nis direktivet svenska

NIS-direktivet – EU-direktiv från 2016 om säkerhet i it‑nätverk. Direktivet omfattar it‑säkerhet i samhälls­sek­tor­erna energi, transporter, bankverksam­het, finansmarknad, hälso- och sjukvårdssektorn, leverans och dis­tribu­tion av dricksvatten samt digital infrastruktur. NIS-direktivet syftar till att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska arbeta med riskbaserad säkerhet.

27 juni 2018 — Svensk författningssamling. Förordning och informationssystem i hela unionen (NIS-direktivet). 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv  9 nov. 2018 — För att använda verket på ett sätt som inte medges direkt av svensk lag krävs särskild överenskommelse.
St kontraktor

var ligger haiti
la francesita
thelins förlag
lagar som styr hälsofrämjande arbete
åkerier södra sverige
andreas lundstedt insta
dexcom g6

Remissvar NIS-Direktivet - Netnod

NIS-direktivet berör leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster, både inom den privata och offentliga sektorn. Direktivet ställer bland annat krav på säkerhet i nätverks- och informationssystem samt incidentrapportering. 1.1 Sverige år 2020 I takt med att samhället digitaliseras ökar även kraven på informations- och NIS tolkas olika för varje medlemsstat.


Lt kalmar lediga jobb
sophämtning karlskrona 2021

Samhällsviktiga tjänster NIS Finansinspektionen

Den 29 juni 2017 fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag av regeringen att vidta vissa åtgärder för … Nu är det 1 år sedan NIS-direktivet trädde i kraft i Sverige.